نویسنده = �������� ���������� ��������
Optimal discrete-time control of robot manipulators in repetitive tasks

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 35-44

10.22044/jsfm.2013.91

محمد مهدی فاتح؛ مریم بلوچ زاده