دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-91 
6. طراحی یک بعدی اجکتور یک، دو و سه مرحله ای تونل باد فراصوتی

صفحه 57-68

مهدی نیلی احمدآبادی؛ علیرضا ربیعی؛ محمدرضا روشنی


گزارش تحقیقاتی

9. تحلیل رفتار دینامیکی خط لوله انتقال گاز در اثر تغییرات دبی جریان

صفحه 91-99

گلناز مرادی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ شهریار داری پور