دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1390 

مقاله مستقل

1. تحلیل و بهینه‌سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژئومتریک

صفحه 1-13

بهروز حسنی؛ احمد گنجعلی؛ ابوالفضل حجت پناه منتظری


4. بررسی آزمایشگاهی صعود دنباله ای از قطرات در یک سیال لزج

صفحه 39-46

میلاد امین زاده؛ امیر ملکی ضامنجانی؛ حسین افشین؛ بهار فیروزآبادی