دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1392 
3. کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر

صفحه 23-32

10.22044/jsfm.2014.238

محمد مهدی فاتح؛ مهدی سوزنچی کاشانی؛ علی اصغر عرب


سایر مقالات

4. هدایت و کنترل ربات زیرآبی با استفاده از سیستم کنترل ANFIS

صفحه 33-46

10.22044/jsfm.2014.239

میثم رستمی؛ جلال جوادی مقدم؛ احمد باقری


6. طراحی کنترلر فازی مرتبه بالا برای سیستم تهویه مطبوع

صفحه 59-74

10.22044/jsfm.2014.241

محمد رضا سلطانپور؛ علی اکبر قره ویسی؛ امیر حسین بیهقی