دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1392 
3. کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر

صفحه 23-32

محمد مهدی فاتح؛ مهدی سوزنچی کاشانی؛ علی اصغر عرب


سایر مقالات

4. هدایت و کنترل ربات زیرآبی با استفاده از سیستم کنترل ANFIS

صفحه 33-46

میثم رستمی؛ جلال جوادی مقدم؛ احمد باقری


6. طراحی کنترلر فازی مرتبه بالا برای سیستم تهویه مطبوع

صفحه 59-74

محمد رضا سلطانپور؛ علی اکبر قره ویسی؛ امیر حسین بیهقی


مقاله مستقل

10. بررسی جریان حول چند مقطع استوانه ای با استفاده ازیک روش مرز مستغرق

صفحه 111-123

علی اکبر حسینجانی میاندهی؛ علی اشرفی زاده