دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1392 

طرح پژوهشی

7. بررسی و مقایسه اثر نانو سیالات مختلف بر عملکرد گرمایی لوله حرارتی

صفحه 83-95

محمد حسن شجاعی فرد؛ جواد زارع؛ مجتبی طحانی