دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-97 

مقاله مستقل

1. تاثیر روش‌های آزمون تک لیف و دسته الیاف بر خواص مکانیکی الیاف کربن

صفحه 1-10

رضا اسلامی فارسانی؛ سید محمدرضا خلیلی؛ علیرضا زنگی آبادی؛ کوشا عباس بنایی


4. بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرآیند رشد ترک در فولاد فورجEA4T

صفحه 33-39

امیر ملک زاده؛ خلیل فرهنگ دوست؛ سعید حدیدی مود