دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-97 
3. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های شبه سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری

صفحه 23-34

حسین میرزائی نصیرآباد؛ رضا خالوکاکائی؛ محمود شریعتی؛ سید محمد اسماعیل جلالی


7. مطالعه عددی پارامترهای جریان نیوتنی در کانال با انبساط تدریجی

صفحه 67-82

محمحد محسن شاه مردان؛ محمود نوروزی؛ امین شهبانی ظهیری


8. بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها

صفحه 83-97

محمد اسحقی گرجی؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ احسان قلی پور اسرمی؛ محسن وحیدی