دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-90 
3. کنترل فازی نوع-2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف

صفحه 31-43

مجید مرادی زیرکوهی؛ محمد مهدی فاتح؛ مهدی علیاری


6. بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی

صفحه 69-80

دکتر محسن نظری؛ الهه درری؛ صادق تفکر؛ علی عباس نژاد