دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-79 

مقاله مستقل

1. An approximate model for slug flow heat transfer in channels of arbitrary cross section

صفحه 1-7

محمد کلته؛ عباس عباسی؛ مجید بهرامی


3. On the natural convective heat transfer from a cold horizontal cylinder over an adiabatic surface

صفحه 19-28

محمد هادی صداقت؛ محمود یعقوبی؛ محمد جواد مغربی


8. Using neural networks to predict road roughness

صفحه 63-69

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی


9. Optimal intelligent control for glucose regulation

صفحه 71-79

مهدی سیاهی؛ علیرضا الفی؛ داوود نظری مریم آبادی؛ محمدحسن خوبان