دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-79 

مقاله مستقل

1. An approximate model for slug flow heat transfer in channels of arbitrary cross section

صفحه 1-7

10.22044/jsfm.2012.69

محمد کلته؛ عباس عباسی؛ مجید بهرامی


8. Using neural networks to predict road roughness

صفحه 63-69

10.22044/jsfm.2013.92

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی


9. Optimal intelligent control for glucose regulation

صفحه 71-79

10.22044/jsfm.2012.67

مهدی سیاهی؛ علیرضا الفی؛ داوود نظری مریم آبادی؛ محمدحسن خوبان