دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1396 

طرح پژوهشی

21. اثرات فرآیند گرمایش و تبخیر قطره بر ناپایداری احتراق فرکانس پایین

صفحه 251-265

10.22044/jsfm.2017.3038.1849

داود دودانگه؛ محمدمهدی حیدری؛ اسماعیل ولی زاده