دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-228 
5. بررسی نقشه تغییرشکل گرم نانوکامپوزیت مس-آلومینا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 55-62

علیرضا پوست فروشان؛ پدرام زمانی؛ رضا مسعودی نژاد؛ مهران کدخدایان


11. بررسی تجربی دنباله در یک سیلندر بیضوی تحت تأثیر سیم اغتشاش ساز

صفحه 149-163

عبدالامیر بک خوشنویس؛ سجاد نظری؛ محمد جواد ایزدی یزدی


12. بررسی پایداری یاتاقان های ژورنال غیرمدور لب دار روانکاری شده با فرّوسیال

صفحه 165-177

رضا رشیدی میبدی؛ نیما فرّهی فر؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی