موضوعات = ارتعاشات
تعداد مقالات: 69
6. حذف نویز از سیگنال‌های ارتعاشی ماشین‌های دوّار به کمک تبدیل موجک تجربی و روش‌های رایج آستانه‌گذاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-124

10.22044/jsfm.2019.7687.2755

سعید نظامیوند چگینی؛ فاطمه ظریف؛ احمد باقری؛ مجید علی طاولی


7. بررسی ارتعاشات آزاد ورق های کمانش یافته ترکدار به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-83

10.22044/jsfm.2019.5413.2325

حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی


11. تحلیل ارتعاشات عرضی آزاد تیرهای ناهمگن محوری نمایی با شرایط مرزی مختلف

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 123-135

10.22044/jsfm.2018.6350.2497

علی ابراهیمی ممقانی؛ روح اله حسینی؛ مجید شاهقلی؛ هدی سرپرست


17. بهینه‌سازی سازه لکوموتیو با استفاده از قیود فرکانس طبیعی و تنش بیشینه

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-33

10.22044/jsfm.2017.925.0

مهدی غمامی؛ مسعود شریعت پناهی؛ مهدی مندعلی


22. استخراج پاسخ دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری خمشی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-48

10.22044/jsfm.2018.5409.2322

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد


25. بررسی تجربی برداشت انرژی از راه رفتن انسان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 173-181

10.22044/jsfm.2018.5855.2412

روح اله حسینی؛ هادی فاتحی ناراب