موضوعات = مکانیک سیالات غیر نیوتنی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رفتار رئولوژیکی سوسپانسیون های حاوی سیال قانون توانی با استفاده از ترکیب روش شبکه بولتزمن و نمایه هموار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 197-210

10.22044/jsfm.2019.8227.2871

حمیده روحانی تزنگی؛ عطالله سلطانی گوهرریزی؛ ابراهیم جهانشاهی جواران


4. انتقال حرارات جابجایی اجباری عبوری از یک سیلندر دایروی ساکن در سیالات غیرنیوتنی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 229-242

10.22044/jsfm.2015.679

کیوان فلاح؛ محمد طیبی رهنی؛ علیرضا محمدزاده؛ محمد نجفی


5. بررسی اثر سیال غیرنیوتنی در جریان غیرماندگار در سیستم لوله‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 211-219

10.22044/jsfm.2015.436

احمد احمدی؛ علی مجد؛ محمود نوروزی