نویسنده = حسین خدارحمی
پاسخ دینامیکی سپر انفجاری ساندویچی مدور با هسته لوله‌ای تحت بار انفجار آزاد

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 71-83

10.22044/jsfm.2021.10756.3388

مجتبی قمری زاده؛ حسین خدارحمی؛ توحید میرزابابای مستوفی