موضوعات = روباتیک
تعداد مقالات: 18
1. مدل‌سازی و کنترل ربات 3PRS با استفاده از روش لاگرانژ

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 25-38

10.22044/jsfm.2019.7441.2712

اویس غلامی؛ حامی تورجی زاده


7. کنترل امپدانس مقاوم ربات توان‌بخش زانو با ضرایب فازی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-95

10.22044/jsfm.2015.666

وهاب خوشدل؛ محمد مهدی فاتح


8. کنترل گام به عقب تطبیقی ربات اسکارا 4 درجه آزادی در حضور نامعینی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 297-307

10.22044/jsfm.2015.684

حبیب احمدی؛ حسین حسین پور کلاته؛ هانیه اسماعیلی


9. کنترل حالت لغزشی فازی تطبیقی بازوی رباتیک در فضای کار با راهبرد کنترل ولتاژ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 17-26

10.22044/jsfm.2015.553

محمد مهدی فاتح؛ حسین اسراری؛ سعید خراشادی زاده


10. کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2015.413

محمد مهدی فاتح؛ مجید عابدین زاده شهری


11. کنترل فازی تطبیقی ربات تک چرخ الکتریکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-75

10.22044/jsfm.2015.411

محمد مهدی فاتح؛ جواد کیقبادی


15. طراحی و پیاده‌سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

10.22044/jsfm.2014.252

علی اصغر عرب؛ محمد مهدی فاتح؛ سید محمد رضا یزدان پرست


16. فرم معکوس معادلات حرکت ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2014.237

محرم حبیب نژاد کورایم؛ علی محمد شافعی


17. کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-32

10.22044/jsfm.2014.238

محمد مهدی فاتح؛ مهدی سوزنچی کاشانی؛ علی اصغر عرب


18. کنترل مود لغزشی تطبیقی ربات متحرک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2013.191

محمد مهدی فاتح؛ علی اصغر عرب