نویسنده = ابراهیم جهانشاهی جواران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار رئولوژیکی سوسپانسیون های حاوی سیال قانون توانی با استفاده از ترکیب روش شبکه بولتزمن و نمایه هموار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 197-210

حمیده روحانی تزنگی؛ عطالله سلطانی گوهرریزی؛ ابراهیم جهانشاهی جواران