نویسنده = ایرج جعفری گاوزن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی پدیده کاویتاسیون حول جسم با دماغه مخروطی و پس جسم استوانه‌ای

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 249-259

حجت برازنده؛ ایرج جعفری گاوزن