نویسنده = �������� ���������������������� ����������