نویسنده = ������������������ ������������
کنترل کلاسی از سیستم‌های مرتبه کسری با تاخیر در یک ناحیه مشخص

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 51-63

10.22044/jsfm.2019.8352.2893

نرگس طهماسبی؛ حجت احسنی طهرانی؛ یدالله اردوخانی