نویسنده = حسین فراهت
بررسی رفتار فوم کامپوزیتی A356/SiCp تحت بار ضربه ای با سرعت پائین

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 129-147

10.22044/jsfm.2017.4742.2206

حسین فراهت؛ سید یوسف احمدی بروغنی


راهکار بهینه سازی چند هدفه برای طراحی بید های کششی و نیروی ورقگیر در فرآیند شکل دهی ورق

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 167-179

10.22044/jsfm.2016.749

پرویز کحال؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ حامد دیلمی عضدی


شبیه سازی انحلال آندی در ماشین‌کاری الکتروشیمیایی و طراحی ابزار توسط روش حساسیت

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 239-248

10.22044/jsfm.2016.701

حسین امیرآبادی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ سید محمد امام


مدل‎سازیترمودینامیکی انتقال حرارت و بخار در رطوبت‌زن غشایی پوسته و لوله :نوع گاز – گاز

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 223-236

10.22044/jsfm.2015.591

محمد باروتی اردستانی؛ حسن حسن زاده؛ سید یوسف احمدی بروغنی