نویسنده = �������������������� ����������l
آنالیز تجربی، مدل‌سازی ریاضی و تحلیل حساسیت آماری زبری سطح در فرآیند فرزکاری اورتوپدی (پلی متیل متاکریلات)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 139-152

10.22044/jsfm.2020.8788.2991

مهدی قاسمی؛ محمد مراد شیخی؛ وحید طهماسبی؛ مجتبیl ذوالفقاری