نویسنده = حسین ابراهیم نژاد خالجیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار کمانشی صفحات لایه ای الیاف- فلز ساخته شده از الیاف جوت- شیشه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 153-164

مهران جعفری باغجقاز؛ رضا اسلامی فارسانی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری