نویسنده = مجید مرادی زیرکوهی
تعداد مقالات: 5
5. کنترل فازی نوع-2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-43

مجید مرادی زیرکوهی؛ محمد مهدی فاتح؛ مهدی علیاری