نویسنده = �������� �������������� ������������������
مدلسازی خودکار رشد ترک در مود مرکب و رشد ترک خستگی بدون مش‌بندی مجدد

دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 27-38

10.22044/jsfm.2012.57

رضا نادری؛ عبدالغفور خادم الرسول