نویسنده = مهدی زارع مهرجردی
بررسی پایداری یاتاقان های ژورنال غیرمدور لب دار روانکاری شده با فرّوسیال

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 165-177

10.22044/jsfm.2017.4256.2125

رضا رشیدی میبدی؛ نیما فرّهی فر؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی


تأثیر پارامترهای طراحی و روانکاری بر عملکرد ترموهیدرودینامیک یاتاقان‌های ژورنال غیرمدور سه‌لُب با روانکار میکروپلار

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 79-96

10.22044/jsfm.2016.803

ابوالفضل رسولی زاده شورکی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی؛ رضا رشیدی میبدی


تاثیر پارامترهای طراحی و شرایط مونتاژ بر عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیر‌مدور با روانکار میکروپلار

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 13-25

10.22044/jsfm.2015.409

مهدی زارع مهرجردی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ رضا رشیدی میبدی