نویسنده = ���������� ��������������
تحلیل اجزاء محدود رفتار جدایش اتصال چسبی بین پانل ساندویچی و پروفیل کامپوزیتی تقویت کننده در بارگذاری خمشی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 107-116

10.22044/jsfm.2016.645

آیدین غزنوی اسگوئی؛ مسعود عسگری؛ علی سعیدی؛ محمود رامیار؛ عباس بحری؛ حمیدرضا لاری