نویسنده = ������ �������� �������������� ����������������
تحلیل و بهینه‌سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژئومتریک

دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 1-13

10.22044/jsfm.2012.55

بهروز حسنی؛ احمد گنجعلی؛ ابوالفضل حجت پناه منتظری