نویسنده = ���������� ���������� ��������
اثر میرایی لزجی در طرح مومسان قاب های خمشی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 35-51

10.22044/jsfm.2014.312

محمد رضایی پژند؛ الهام میرافضلی