نویسنده = �������� ������������ ����������
مطالعه تجربی و عددی تغییرشکل صفحات چندلایه کامپوزیت-فلز(FML) با ضخامت های یکسان تحت بارگذاری انفجاری

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 129-142

10.22044/jsfm.2019.7134.2645

مسعود زاهدی نیا؛ روح اله حسینی؛ حسین خدارحمی؛ مجتبی ضیاء شمامی