نویسنده = ���������� ����������
ارائه مدل شبکه‌ی عصبی GMDH برای پیش‌بینی رفتار ورق‌های مثلثی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 233-243

10.22044/jsfm.2020.9237.3087

مجتبی حقگو؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ مهساسادات میر علینقی؛ هاشم بابایی