نویسنده = ������ ���������� ��������
بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرآیند رشد ترک در فولاد فورجEA4T

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 33-39

10.22044/jsfm.2013.193

امیر ملک زاده؛ خلیل فرهنگ دوست؛ سعید حدیدی مود