نویسنده = �������� �������� �������������� ��������
تغییرات سینتیک خط تماس ضمن تبخیر سطحی یک قطره آب بر روی سطح جامد

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 301-314

10.22044/jsfm.2017.939

امیر کریم دوست یاسوری