اطلاعیه مهم

نشریه علمی- پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها تنها به زبان فارسی منتشر میشود، و به دست نوشته های لاتین ترتیب اثر داده نمیشود.