شبیه سازی ترمودینامیکی عملکرد برج های خنک کننده نیروگاه رامین و بررسی تغییر پکینگ در کارایی آن

نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فنی مهندسی شرکت توسعه نیشکر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در پژوهش حاضر ابتدا رفتار برج های خنک کننده نیروگاه رامین اهواز در حالت فعلی و سپس کارکرد آن پس از تغییر پکینگ به کمک مدل سازی ریاضی فرآیند انتقال جرم و حرارت با استفاده از فرضیات ساده کننده مرکل شبیه سازی شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار دو سیال آب و هوا در ناحیه ی پکینگ های برج استخراج گردید. سپس معادلات به روش عددی حل شده و پس از محاسبه مشخصه عملکرد برج خنک کن نیروگاه، رفتار برج در شرایط مختلف آب و هوایی پیش بینی شد و با داده های موجود در نیروگاه مقایسه گردید. پس از تغییر پکینگ نیز، نقاط کارکرد تازه ای برای برج بدست آمد و عملکرد برج در این حالات نیز شبیه سازی و با نتایج عملکرد فعلی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهند که دامنه ی برج خنک کن پس از تغییر پکینگ بطور نسبی oC 5/5 افزایش یافته و از oC 10 در شرایط کنونی به oC 5/15 در شرایط جدید ارتقاء می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات