دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طرح پژوهشی

شبیه سازی ترمودینامیکی عملکرد برج های خنک کننده نیروگاه رامین و بررسی تغییر پکینگ در کارایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1396

10.22044/jsfm.2017.944

امیر جودزاده؛ ابراهیم حاجی دولو


مقاله مستقل

بررسی عددی پدیده جدایش در پایین دست جریان محوری حول استوانه در حالت آشفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22044/jsfm.2022.49.1

حمید راستگو؛ سیف ا... سعدالدین