کلیدواژه‌ها = دنباله
بررسی تاثیر ارتفاع صفحات پیچان بر دنباله استوانه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 223-236

10.22044/jsfm.2019.8568.2949

عبدالامیر بک خوشنویس؛ مجتبی بلوکی؛ میترا یادگاری


تحلیل فرکانسی ریزش گردابه در کسکید کمپرسور محوری در اعداد رینولدز متوسط

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 19-27

10.22044/jsfm.2016.687

محمد حسن شجاعی فرد؛ مسعود رجبی اسلامی؛ جواد زارع


بررسی تجربی کاهش ضریب پسای سیال روی یک سیلندر دایره ای بوسیله سیم اغتشاش ساز

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 81-90

10.22044/jsfm.2013.139

امیر بک خوشنویس؛ فرزانه فروزش؛ مسعود پدرام؛ محسن وحیدی