نویسنده = �������������� ������ ������������ ����������
مطالعه عددی و آزمایشگاهی فرآیند انتقال حرارت در بستر سیال شامل پودر آلومینا

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 263-274

10.22044/jsfm.2017.913

جمشید خورشیدی مال احمدی؛ حسن داوری؛ مرضیه پورصادق فرد