نویسنده = �������� ������ ������������ ��������
کنترل گام به عقب تطبیقی ربات اسکارا 4 درجه آزادی در حضور نامعینی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 297-307

10.22044/jsfm.2015.684

حبیب احمدی؛ حسین حسین پور کلاته؛ هانیه اسماعیلی