نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
ارزیابی توانایی روش التراسونیک در اندازه گیری تنش پسماند طولی جوشکاری در راستای ضخامت

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 29-47

10.22044/jsfm.2018.6186.2469

محمد افتخاری؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ محمدرضا فراهانی