نویسنده = �������������� ������������������ ������
بررسی اثر سطح بر آیرودینامیک بالواره نزدیک دیواره در جریان نوسانی

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 185-196

10.22044/jsfm.2015.588

علی حیدری؛ احد عابدینی اسفهلانی