نویسنده = ���������������� �������� ������
بکارگیری منطق فازی جهت پیش‌بینی هندسه‌ی جوش در فرآیند جوشکاری زیرپودری فولاد API X65

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2013.171

محمد علی مرادپور؛ سید حجت هاشمی؛ خلیل خلیلی