نویسنده = ������������ ������
شبیه‌سازی ترمودینامیکی کولرهای اجکتوری-تراکمی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 181-189

10.22044/jsfm.2015.511

مجتبی طحانی؛ سعید شمس الدینی؛ سعید فراهت؛ علی ربانی