نویسنده = ���������� ���������� ������������ ����������
ارزیابی معادلات جوانه زایی و روش های میانگین گیری شعاع قطرات و بررسی اثر ترکیب آن ها بر پارامترهای جریان چگالشی بخار

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 193-209

10.22044/jsfm.2015.430

ماکان طالبی صومعه سرائی؛ احسان امیری راد؛ محمدرضا مه پیکر