نویسنده = �������� ������������������ �������� ��������
مقایسه خواص خستگی خمشی و خستگی سایشی آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم تحت شرایط کاری سامانه رینگ- پیستون موتور

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 157-174

10.22044/jsfm.2021.2177

محمد صادق اقارب پرست؛ محمد حسین حاجی اسماعیلی؛ محمد آزادی