نویسنده = ������������������ ��������
بررسی ضربه قوچ ناشی از خاموشی گام به گام و همزمان پمپ‌ها در سیستم پمپاژ سری

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 207-221

10.22044/jsfm.2015.406

امیر پارساصدر؛ احمد احمدی؛ علیرضا کرامت؛ بابک لشکرآرا