نویسنده = ���������� �������� ��������
تعیین میرایی فرآیندی فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل سری زمانی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 35-45

10.22044/jsfm.2015.568

مسعود پور؛ آسیه علی ابادی؛ سعید رحمان نیا