نویسنده = ������������ �������� ���������� ��������
کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2015.413

محمد مهدی فاتح؛ مجید عابدین زاده شهری