نویسنده = ���������� ��������
تحلیل منارهای تاریخی آجری ایران تحت بار باد

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 165-176

10.22044/jsfm.2015.420

مهرداد حجازی؛ سیدمحمد مویدیان؛ مریم داعی