نویسنده = ���������������� ����������
امکان سنجی عددی استفاده از پمپ‌های پیزوالکتریک جهت کاربرد به عنوان پمپ تزریق با در نظر گرفتن بر همکنش سیال و سازه

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 175-189

10.22044/jsfm.2022.11134.3456

رفعت محمدی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی؛ فاطمه راهزانی؛ محمدرضا قادری؛ مجتبی مهاجری