نویسنده = ������������������ ������
بررسی تجربی ضربه کم سرعت تکراری بر روی سازه گلار با سطوح انرژی مختلف

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 43-56

10.22044/jsfm.2015.505

سید محمدرضا خلیلی؛ رحمت اله قاجار؛ مهدی یار محمدی توسکی؛ رنه آلدریستن